Bieżąca obsługa firm

Podstawowy zakers działań w ramach powierzonej obsługi obejmuje:

 • Tworzenie raportu o uwalnianiu zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Pollutant Release and Transfer Register - PRTR),
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi, poddanymi zbieraniu, transportowaniu, odzyskowi lub unieszkodliwianiu,
 • Prowadzenie miesięcznej sprawozdawczosci w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi, poddanymi zbieraniu, transportowi, odzyskowi lub unieszkodliwianiu (nadzór nad kartami przekazania odpadów oraz wypełnianiu kart ewidencji odpadów),
 • Terminowego sporządzania rocznych zbíorczych zestawíeń danych o ilości i rodzaju wytworzonych w danym roku kaiendarzowym odpadów wraz z informacjami o sposobach gospodarowania odpadami wytwarzanymi, poddanymi odzyskowi, unieszkodliwianiu, zbieraniu lub transportowi,
 • Obliczanie opłat za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających z terenu zakładu,
 • Wykonanie sprawozdawczości z zakresu korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat i nadzorowanie złożenia jej do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska,
 • Rejestrację oraz prowadzenie sprawozdawczości w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE),
 • Wykonanie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczenia - PRTR,
 • Wprowadzenie w Przedsiębiorstwie systemu dokumentów związanych z przestrzeganiem przez jednostki organizacyjne Zakładu przepisów ustaw: Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, Prawo wodne,
 • Poszukiwanie odbiorców odpadów niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, posiadających decyzje wymagane przepisami odpowiednich ustaw,
 • Redagowanie umów z firmami odbierającymi odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne,
 • Nadzór, monitoring i wskazanie najwłaściwszych rozwiązań przy realizacji zarządzeń pokontrolnych oraz obowiązków nałożonych przez stosowne decyzje,
 • Reprezentowanie Przedsiębiorcy w czasie prowadzonych kontroli administracyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 • Bieżącego doradztwa w zakresie najbardziej optymalnych metod ochrony środowiska,
 • Informowanie kierownictwa o zmianach w przepisach prawnych ochrony środowiska rzutujących na technologie, ekonomię działalności lub zasady prowadzenia działalności i wskazanie optymalnych metod rozwiązania problemu.
Prowadzimy usługi bieżącej obsługi dla podmiotów:

Danish Farming Consultants SP. Z O.O.

PW Agro-Mas SP. Z O.O.

PW Komstal Tomasz Michalski

Theis Polska Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi